Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2016-03-14 12:03:14)

Wycieczka do Wrocławia


Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wycieczkę do Stolicy Dolnego Śląska, najpiękniejszego  zakątka i regionu Polski, nieodkrytego, tajemniczego, pełnego przepięknych zabytków, krajobrazów i atrakcji turystycznych. Podczas naszego pobytu zwiedzimy najstarszy i największy ogród zoologiczny w Polsce z jego najciekawszymi atrakcjami Afrykarium i Oceanarium. Naszą wycieczkę zakończymy na wrocławskim rynku dając Państwu możliwość indywidualnego zwiedzania miasta.  

Termin wycieczki: 2.04.2016r. (sobota)

- Koszt wycieczki (cena zawiera koszty przejazdu, wstęp do ZOO oraz zakup ubezpieczenia):     
80 zł (normalny)
60 zł (ulgowy dot. uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych oraz studentów do 26 roku życia, emerytów i rencistów). Warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.  

Wpłaty na wycieczkę przyjmujemy na podany niżej numer konta:

Bank Spółdzielczy o. Skoczów
19 8126 0007 0024 5485 2000 0010 z dopiskiem „Wycieczka do Wrocławia”
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, ul. Widokowa 10

- godz. 5.45 – zbiórka na przystanku autobusowym w Dębowcu
- planowany powrót do Dębowca ok. 19.00

- zgłoszenia przyjmowane są na maila: gok@debowiec.cieszyn.pl lub pod numerem tel.:
33 858 83 51 do 30.03.2016r. (środa)

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:
- numer telefonu kontaktowego oraz następujące dane osobowe potrzebne do zakupu ubezpieczenia:
- imię i nazwisko,
- dokładny adres zamieszkania,
- PESEL,
- nr legitymacji studenckiej – dotyczy tylko i wyłącznie studentów

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub niewystraczające ilości uczestników, wycieczka zostanie odwołana lub odbędzie się w innym terminie podanym przez organizatora.
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Łączce
(ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec)
Uiszczenie opłaty za wycieczkę wiąże się z zapoznaniem z warunkami regulaminu wycieczki!

* liczba miejsc ograniczona!
* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki

 

REGULAMIN WYCIECZKI DO WROCŁAWIA

1. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.

2. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.

3. Organizatorem wycieczki jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
z siedzibą w Łączce (ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec). 

4. Osoby uczestniczące w wycieczce są ubezpieczone przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i odpowiedzialności cywilnej.

5. Osoby biorą udział w wycieczce, którzy dobrowolnie wyrazili chęć uczestnictwa w wydarzeniu.

6. Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Uczestnik zobowiązany jest o tym fakcie poinformować osobiście, mailowo lub telefonicznie.

7.  Osoby zainteresowane wyjazdem dokonują rezerwacji za pośrednictwem adresu mailowego: gok@debowiec.cieszyn.pl lub telefonicznie: 33 858 83 51

8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację wycieczki.

9. Organizator ma prawo odmówienia udziału w wycieczce osobie, bez zwrotu należności, która nie dostosowała się do zaleceń organizatora lub przewodnika (brak odpowiedniego ubioru, obuwia; osoby będą pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających; osoby zachowującej się agresywnie - stwarzające niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia innych uczestników wycieczki i itp. zdarzenia losowe).

10. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na
odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za
niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu.                     
Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody lub inne zdarzenia losowe).

12. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.

13. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo w wycieczcie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

14. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu  wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do wykupienia stosownego ubezpieczenia.