Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2015-02-23 10:02:19)

Prośba o wypełnienie formularzy RRW-22 oraz RRW-23


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina" zwraca się z prośbą do przedstawicieli i właścicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do rybactwa, które działają na obszarze naszej LGD, o wypełnienie formularzy RRW-22 oraz RRW-23 za 2014 rok. Pozwoli to na obliczenie współczynnika rybackości oraz określenie obszarów rybackich i obszarów akwakultury, na których będzie mógł być wdrażany Program Operacyjny Rybactwo i Morze w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Obowiązek wypełniania kwestionariuszy z zakresu rybactwa wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. nr 88 poz. 439, z późn. zm.), który stanowi, iż podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności, w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

W kwestionariuszach RRW-22 i RRW-23 podawana jest siedziba lub adres zamieszkania podmiotu uprawnionego do rybactwa, co nie jest jednoznaczne z faktycznym obszarem działalności i utrudnia przypisanie wartości wybranych parametrów (zatrudnienia, produkcji, zarybień) do obszaru gmin wchodzących w skład LGD „Cieszyńska Kraina”. W tym przypadku konieczne jest wpisanie w komórce „A” kwestionariuszy RRW-22 i RRW-23 dodatkowo nazwy gminy, na obszarze której prowadzona jest działalność (oprócz danych wymaganych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania albo nazwy i adresu siedziby uprawnionego do rybactwa, telefonu oraz e-maila).

Formularze dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia:

http://cieszynskakraina.pl/lgd/news/233.html



Wypełnione formularze należy przesłać do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w terminach:

- od 16 marca RRW-22 (Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych)

- do 1 czerwca 2015 r. RRW-23 (Zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących)