Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2020-05-06 15:05:03)

KONKURS - REGULAMIN


Regulamin konkursu

„Gmina Dębowiec na starej fotografii”


Organizator i cel konkursu:
1. Organizatorem konkursu „Gmina Dębowiec na starej fotografii” jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębowiec.
3. Celem konkursu jest ukazanie poprzez starą fotografię m.in.: portretów mieszkańców Gminy, pracę na roli i w gospodarstwie, dawne zabudowania, szkoły, krajobrazy, obchody uroczystości związanych z miejscowością, wspólne inicjatywy społeczne, itp.
4. Pozyskanie i zabezpieczenie starych fotografii Gminy Dębowiec, które zostaną zaprezentowane w formie Wystawy.

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek i na miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie do zgłoszonych zdjęć dołączają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Zasady udziału w konkursie:

1. Stara fotografia w niniejszym konkursie to fotografia pochodząca sprzed 1990 roku.
2. Jest to konkurs na najciekawszą starą fotografię, która została wykonana na terenie Gminy Dębowiec, przedstawiającą: obrzędy i uroczystości rodzinne, życie codzienne i odświętne, budynki i krajobrazy itd.
3. Na konkurs można przesyłać wyłącznie stare fotografie w formie elektronicznej - skan lub zdjęcie zdjęcia.
4. Do konkursu można zgłaszać dowolną liczbę starych fotografii.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w celu realizacji Konkursu oraz oświadcza, że jest właścicielem zdjęć, które nadesłał. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi Uczestnik konkursu.
6. Zdjęcia należy opisać - dołączając notatkę (załącznik nr 1) z następującymi informacjami: opis zdjęcia, w tym orientacyjna data i miejsce, w którym zostało wykonane, imię i nazwisko autora zdjęcia (jeśli dane te są znane) dodatkowe informacje dotyczące fotografii (mile widziane są krótkie opisy dotyczące osoby, obiektu lub sytuacji przedstawionej na fotografii).
7. Wszystkie skany i zdjęcia wraz z opisem (załącznik nr 1) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2, 4) należy wysłać na adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl. W tytule wpisać „Gmina Dębowiec na starej fotografii”.
8. Osoby niepełnoletnie dodatkowo dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie (załącznik nr 3).
9. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność organizatora – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu i mogą być wykorzystywane w ramach jej statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa, portale społecznościowe, informacyjne, itp.). Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich.
10. Termin wysyłania prac upływa 7 czerwca 2020 roku.
 
11. Fotografie nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

12. Organizator powołuje jury Konkursu.

13. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród książkowych odbędzie się w terminie, o którym uczestnicy zostaną powiadomieni.

14. Organizatorzy uhonorują nagrodami zwycięzców konkursu oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.

15. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

______________________________________ 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu Gmina Dębowiec na starej fotografii

Załącznik do konkursu Gmina Dębowiec na starej fotografii